member- technicism-Yuwei Xiong

 

 
   
Navigation
   

Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Postdocs

Graduate students

Group memories

 

Yuwei Xiong

Tel: 025-83790873

Email:103009048@seu.edu.cn

 

 

Biography:

  • 2012.9- 2016.6 Electronic Science and Engineering,Southeast University, Nanjing, P. R. China.

  • 2016.9-2019.6 Master`s Degree,SEU-FEI nano-pico center,Key laboratory of MEMS of Ministry of education, Southeast University , Nanjing, P. R. China

  • 2019.9-2019.12 Digital Design Engineer,Parade Technology inc.

  • 2019.12-present Technicism, SEU-FEI nano-pico center,Key laboratory of MEMS of Ministry of education, Southeast University , Nanjing, P. R. China

Research interests:
  • Resistance switching random access memory
Selected Publications:

1. Yuwei Xiong , Kuibo Yin, Yifeng Wen, Lei Xin, Libing Yao, Chongyang Zhu and Litao Sun. In situ observation of lithiation mechanism of SnO2 nanoparticles. Acta Phys. Sin.,68,15(2019),158201.

2.Kuibo Yin, Jing Ji, Yuting Shen, Yuwei Xiong, Hengchang Bi, Jun Sun, Tao Xu, Zhiyuan Zhu, Litao Sun. Magnetic properties of Co3O4 nanoparticles on graphene substrate. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 720: 345-351.

3.Shasha Wang, Rong Rong, Ling-Zhi Jin,Shan-Shan Yang,Yin-Xiang Li,He Zhang,Yu-Wei Xiong,Li-Tao Sun,Hong-Tao Cao,Ling-Hai Xie,Wei Huang. Variable Segment Roles: Modulation of the Packing Modes, Nanocrystal Morphologies and the Optical Emissions. Nanoscale, 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright   ©   SEU-FEI Nano-Pico Center