research-Fabrication

 

   
Navigation
   

Fabrication of nanomaterials

In-situ Characterization

Applications
Related simulations
International Collaborations
           Fabrication of nano-structure materials

Electrically driven cation exchange for in situ fabrication of individual nanostructures

spongy
The formation of CdS/Cu2S core-shell structure nanowire after bias in TEM.
     
cation
Detailed characterization of a CdS/Cu2S core-shell structured NW.
Publications: Qiubo Zhang, Kuibo Yin1, Hui Dong, Yilong Zhou, Xiaodong Tan, Kaihao Yu, Xiaohui Hu, Tao Xu, Chao Zhu, Weiwei Xia, Feng Xu, Haimei Zheng & Litao Sun. Electrically driven cation exchange for in situ fabrication of individual nanostructures. Nat. Commun. 8, 14889 doi: 10.1038/ncomms14889 (2017). 
1  2   3  4
 
Copyright   ©   SEU-FEI Nano-Pico Center